Polityka ochrony danych osobowych w Szkole języka angielskiego PERFECT Dara Walczyńska

 RODO.pdfSzanowni Państwo
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy że:

Informacja o ochronie danych osobowych
1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Szkoła Języka Angielskiego PERFECT Daria Walczyńska Jasionna 98,
    prowadząca działalność w Jędrzejów ul. 11 Listopada 42, zwana dalej Administratorem.
2. Z Administratorem można skontaktować się osobiście lub listownie na adres podany jako miejsce prowadzenia działalności bądź pod numerem telefonu 691 632 715.
3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora w celu:
    - Świadczenia usług nauki języka to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
    - W celach analitycznych, tj. doboru odpowiedniego kursu językowego do potrzeb i poziomu wiedzy studenta;
    - Sprawnego dostarczania produktów i wykonywania usług, z których korzysta się w naszej szkole, sprawdzania poziomu satysfakcji z oferowanych usług oraz oferowanie
       klientom rozwiązań najlepiej dopasowanych do potrzeb i oczekiwań klienta;
    - Dla wykonywania przez Administratora ciążącym na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym przepisy
       podatkowe i z zakresu rachunkowości;
    - Dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora bądź ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, ochrony osób i mienia należącego do Administratora, to jest
       na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Administrator posiada uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych celem dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź
       ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
4. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowej i/lub na kontakt telefoniczny Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
     przez Administratora w celach marketingowych to jest na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO
5. Podanie danych osobowych z punktu 3 jest dobrowolne, aczkolwiek ich nie podanie uniemożliwi wykonanie i realizację przez naszą firmę usług.
6. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 4 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji dla Pani/Pana naszych usług.
7. W przypadku udzielenia zgody bądź zgód, o których mowa w pkt 4 powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody lub zgód w dowolnym momencie bez wpływu
    na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu zgody należy zgłosić Administratorowi.
8. Będziemy przetwarzać następujące kryteria danych. Podanie tych danych jest konieczne w celu przyjęcia na listę naszych uczniów:
    a). dane identyfikacyjne: Imię i nazwisko studenta oraz osoby prawnie za nią odpowiedzialnej (w przypadku ucznia poniżej 16 roku życia), adres zamieszkania, wiek, numer telefonu kontaktowego;
    b). Poziom zaawansowania znajomości języka obcego; Dane do wystawienia faktury za naukę:
    c). Informacje, jakie powinny znaleźć się na fakturzach, określa art. 106e ust. 1 ustawy o VAT
9. Przechowywanie powierzonych Administratorowi danych odbywa się w formie papierowej i elektronicznej przez okres:
    - przygotowania oferty;
    - korzystania przez studenta z naszych usług;
    - do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów do celów prawnych i księgowo-podatkowych maksymalnie do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń;
10. Powierzone nam dane będą przekazywane:
      a). Upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom Szkoły Języka Angielskiego Daria Walczyńska
      b). Podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły Języka Angielskiego Daria Walczyńska usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, dochodzenie należności, usługi prawne.
      b). organom uprawnionym do otrzymywania Państwa danych na podstawie przepisów prawa
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
12. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, otrzymania kopii, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia
      przetwarzania, cofnięcia zgody, przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.
13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. prezesa Ochrony Danych Osobowych.
14. Administrator informuje o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Klauzuli informacyjnej zgodnie z obowiązującym prawem.
Copyright ©2018 Szkoła Języka Angielskiego PERFECT Daria Walczyńska, All Rights Reserved.